Oferta edukacyjna / Program praktyk
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Program praktyk

I  ROK 


ĆWICZENIA  TERENOWE
KRAJOZNAWCZE  ĆWICZENIA  TERENOWE
"ŁÓDŹ  I  REGION  ŁÓDZKI"


Czas trwania: 1 tydzień

Forma zaliczenia: ocena za wykonanie zadania praktycznego i ocena z kolokwium


ClickW trakcie ćwiczeń, realizowanych w formie spacerów po Łodzi i wycieczek krajoznawczych w obszary dolin Pilicy, Warty i Bzury, studenci prezentują przygotowane wcześniej materiały dotyczące walorów turystycznych Łodzi i regionu łódzkiego. Uczestnicy praktyk uczą się również techniki prowadzenia pilotażu i przewodnictwa turystycznego oraz wykonywania zadań organizacyjnych. Za przygotowanie i prezentację treści programowych studenci otrzymują oceny. Kadra prowadząca ćwiczenia ocenia zarówno wartość merytoryczną,
jak i formę wystąpień, zwracając szczególną uwagę na poprawność języka przekazu, komunikatywność i panowanie praktykanta nad grupą. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów.

 

KRAJOZNAWCZE  ĆWICZENIA  TERENOWE
"POLSKA PÓŁNOCNA"Czas trwania: 1 tydzień
Forma zaliczenia: ocena za wykonanie zadań praktycznych i ocena z kolokwium


ClickTrasa ćwiczeń terenowych "Północna Polska" przebiega przez obszar Wielkopolski
i Pomorza. W trakcie wycieczki studenci m.in. zwiedzają zabytki związane z początkami państwa polskiego i historią zakonu krzyżackiego, poznają układy urbanistyczne miast średniowiecznych, zwiedzają historyczne i współczesne polskie porty, zapoznają się z dziedzictwem kulturowym Kaszubów i Słowińców oraz poznają najcenniejsze walory przyrodnicze strefy pojezierzy i polskiego wybrzeża. Podobnie jak na praktykach w regionie łódzkim, studenci prezentują przygotowane przed wyjazdem wystąpienia, dotyczące najciekawszych stanowisk przyrodniczych oraz zabytków architektury i innych obiektów turystycznych, a także przedstawiają informacje krajoznawcze na wybranych fragmentach trasy przejazdu. Służy to poznaniu praktycznych problemów prowadzenia pilotażu
i przewodnictwa wycieczek krajoznawczych. W trakcie ćwiczeń studenci kształcą orientację w terenie oraz umiejętności sprawnego posługiwania się mapami turystycznymi i topograficznymi. Za przygotowanie i prezentację treści programowych otrzymują oceny. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów.    II  ROK


ĆWICZENIA  TERENOWE
KRAJOZNAWCZE  ĆWICZENIA  TERENOWE
"POLSKA POŁUDNIOWA"


Czas trwania: 1 tydzień
Forma zaliczenia: ocena za wykonanie zadania praktycznego i ocena z kolokwium


ClickKrajoznawcze ćwiczenia terenowe "Południowa Polska" odbywają się zamiennie na dwóch trasach. Jedna  prowadzi przez obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Pienin, Spisza, Tatr, Podhala i Orawy, druga przez tereny Dolnego Śląska i Sudetów.
W trakcie ćwiczeń studenci poznają najciekawsze walory przyrodnicze i antropogeniczne wymienionych regionów. Poza dalszym doskonaleniem techniki pilotażu i przewodnictwa turystycznego, istotnym elementem ćwiczeń jest również wykształcenie orientacji w terenie, poznanie zasad poruszania się po szlakach turystycznych w górach oraz zaznajomienie praktykantów z regulaminami i zasadami przebywania w parkach narodowych, parkach krajobrazowych i rezerwatach przyrody. Duże znaczenie ma też przystosowanie studentów do pracy w terenie, w różnych warunkach atmosferycznych, co jest bezpośrednio związane
z poznaniem odzieży turystycznej oraz podstawowego sprzętu turystycznego. Niezwykle istotne jest również uzmysłowienie studentom ewentualnych zagrożeń związanych z pracą
w terenie oraz wskazanie sposobów zapobiegania tym zagrożeniom. Absolutnie konieczne jest poznanie zasad zachowania się i udzielania pomocy w razie wypadku. Za przygotowanie
i prezentację treści programowych studenci otrzymują oceny. Ćwiczenia kończą się kolokwium zaliczeniowym dotyczącym zwiedzanych regionów.   

    

 

PRAKTYKI  SPECJALIZACYJNE  STACJONARNE


Na II roku studiów praktyki specjalizacyjne stacjonarne trwają 4 tygodnie.
Studenci odbywają jeden cykl czterotygodniowych praktyk specjalizacyjnych
w przedsiębiorstwach bezpośrednio związanych z wybraną po I roku specjalizacją.


PRAKTYKI  SPECJALIZACYJNE  W  BIURACH TURYSTYCZNYCH
Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja turystyki.


Czas trwania: 4 tygodnie
Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktykSpecjalizacyjne praktyki w biurach i przedsiębiorstwach turystycznych mają na celu przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, na różnych stanowiskach, w placówkach zajmujących się obsługą ruchu turystycznego. Przyszli pracownicy branży turystycznej zaznajamiają się z funkcjonowaniem oraz różnymi formami działalności biur podróży.
W trakcie pracy studenci poznają kompetencje pracowników na poszczególnych stanowiskach, analizują dokumenty stosowane w obsłudze krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego, zajmują się zagadnieniami prawnymi związanymi z obsługą ruchu turystycznego. Praktykanci uczestniczą również w pracach, przy których mogą poznać kolejne fazy organizacji imprez turystycznych (tworzenie programu imprezy, kalkulacja, uzgodnienie formy i rezerwacja transportu, rezerwacja noclegów i wyżywienia, rezerwacja wstępów do obiektów, podpisywanie umów itd.). Istotne jest również zapoznanie się
z problematyką recepcji grup zorganizowanych i turystów indywidualnych oraz dodatkowymi usługami świadczonymi przez biura podróży (informacja turystyczna, ubezpieczenia podróżne itp.). W trakcie praktyk studenci posługują się materiałami informacyjnymi
i reklamowymi stosowanymi w turystyce oraz uczą się w jaki sposób należy przygotować atrakcyjną ofertę turystyczną. Pod koniec cyklu praktyk, studenci, pod nadzorem instruktora, powinni samodzielnie wykonywać czynności objęte programem praktyk specjalizacyjnych.  

 

PRAKTYKI  SPECJALIZACYJNE  W  HOTELACH

 

Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja hotelarstwa. 

Czas trwania: 4 tygodnie
Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk


Program specjalizacyjnych praktyk w hotelach zakłada stopniowe wdrażanie studentów do samodzielnej pracy we wszystkich działach zakładu hotelarskiego. Przebieg praktyk umożliwia szczegółowe poznanie organizacji i zasad funkcjonowania różnych obiektów hotelarskich. Praktyki odbywają się zarówno w części pobytowej hotelu (recepcja, służba pięter, usługi dodatkowe), jak i w dziale administracyjno-gospodarczym czy technicznym. Zróżnicowanie zadań stojących przed praktykantami ma na celu przybliżenie im specyfiki pracy na poszczególnych stanowiskach, a także łatwiejsze przyswajanie tajników sztuki gościnności, doskonalenie znajomości branżowego języka obcego itp. Studenci poznają współcześnie systemy informatyczne, zagadnienia prawne, dokumentację hotelową oraz instrukcje postępowania, zarządzenia i regulaminy obowiązujące w zakładach hotelarskich różnych rodzajów i kategorii. Większość zadań przewidzianych w programie studenci powinni realizować samodzielnie, pod nadzorem bezpośredniego opiekuna praktyk.

PRAKTYKI  SPECJALIZACYJNE  W  ZAKŁADACH  GASTRONOMICZNYCH
Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja gastronomii.


Czas trwania: 4 tygodnie
Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk


Specjalizacyjne praktyki w zakładach gastronomicznych mogą być realizowane tylko w obiektach o pełnym cyklu produkcyjnym (przede wszystkim w restauracjach). 
Bardzo istotne jest kształtowanie przekonania, że o poziomie zakładu gastronomicznego decyduje nie tylko dobra kuchnia, estetyczne wnętrze i profesjonalizm, ale również kultura osobista pracowników oraz uprzejma obsługa klientów. W trakcie pobytu w zakładzie studenci zaznajamiają się z organizacją pracy, wyposażeniem oraz zasadami funkcjonowania tych obiektów. Szczególny nacisk położony jest na poznanie przebiegu procesów produkcji żywności, techniki obsługi gości (savoir vivre w gastronomii), organizacji usług uzupełniających (catering, bankiety, wesela etc.) oraz zarządzania i marketingu w firmie gastronomicznej. Bardzo ważne jest wykształcenie wśród studentów rzetelnego
i odpowiedzialnego stosunku do pracy. Po okresie przygotowawczym, studenci,
pod nadzorem instruktora, samodzielnie wykonują większość prac na poszczególnych stanowiskach, zarówno w części produkcyjnej, jak i w dziale sprzedaży oraz na sali konsumenckiej. 


Sprawdź, z którymi zakładami gastronomicznymi mamy podpisane stałe umowy o praktyki

PRAKTYKI  SPECJALIZACYJNE  W  OŚRODKACH  REKREACYJNYCH
Praktyki obowiązkowe dla specjalizacji organizacja rekreacji.

 

Czas trwania: 4 tygodnie
Forma zaliczenia: zaliczenie przez bezpośredniego opiekuna praktyk
Głównym zadaniem specjalizacyjnych praktyk w ośrodkach rekreacyjnych jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy, na różnych stanowiskach, w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Praktyki te powinny być organizowane w dużych centrach rekreacyjnych, o możliwie najszerszej ofercie zajęć. Program praktyk zakłada zapoznanie się z zasadami funkcjonowania ośrodków i centrów rekreacyjnych, klubów fitness, pływalni, siłowni i tym podobnych obiektów świadczących usługi sportowo-rekreacyjne. Podczas pracy
w ośrodkach studenci poszerzają i utrwalają wiadomości teoretyczne zdobyte w czasie procesu nauczania. W trakcie praktyk zapoznają się z obiektami, urządzeniami i sprzętem sportowo-rekreacyjnym wykorzystywanym w ośrodkach, mają też możliwość poznania specyfiki usług sportowo-rekreacyjnych. Istotnym elementem szkolenia jest bezpośrednia obsługa klientów, zarówno w recepcji ośrodka, jak i podczas zajęć. Bardzo ważne jest także uczestniczenie w organizacji różnych form rekreacji, imprez i festynów oraz innych zajęć indywidualnych i grupowych. W trakcie praktyk studenci poznają również działania marketingowe obiektu. Po okresie przygotowawczym, studenci powinni samodzielnie uczestniczyć w obsłudze klientów i organizacji zajęć a także, pod nadzorem instruktorów, pomagać w prowadzeniu zajęć sportowo-rekreacyjnych oraz obsługiwać sprzęt stanowiący wyposażenie ośrodka.

 


III  ROK


ĆWICZENIA  TERENOWE
KRAJOZNAWCZE  ĆWICZENIA  TERENOWE
"REGIONY TURYSTYCZNE EUROPY"

Czas trwania: 1 tydzień (wyjazd fakultatywny)
Forma zaliczenia: wykonanie zadania praktycznego i kolokwium


Celem ostatnich krajoznawczych ćwiczeń terenowych jest co roku inny region turystyczny Europy. Trasa i program tych praktyk są opracowywane przez kadrę i studentów w zależności od regionu turystycznego Europy, który wybiorą jako obszar zainteresowania. Wybór ten jest podyktowany zarówno preferencjami praktykantów, jak i możliwościami finansowymi studentów i uczelni.  Podczas wyprawy studenci zapoznają się z historią regionu, warunkami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi, a także charakterystycznymi formami ruchu turystycznego i zagospodarowania (referaty, obserwacje, ćwiczenia w terenie). Wyjazd ma służyć również podpatrywaniu działalności marketingowej obszarów turystycznych w innych krajach oraz sposobów rozwiązywania konfliktów wywoływanych przez turystykę. Każdy wyjazd, kończy się dla wszystkich uczestników zaliczeniem na ocenę.
ClickW uzasadnionych przypadkach, studenci, którzy z różnych, obiektywnych przyczyn nie mogą zrealizować praktyk zagranicznych, w uzgodnieniu z pełnomocnikiem rektora ds. praktyk, mogą zamiennie odbyć te ćwiczenia w innej formie. W zależności od wyboru specjalizacji, praktyki mogą być organizowane w centrach i ośrodkach informacji turystycznej,
w wydziałach turystyki, promocji, rozwoju regionalnego itp. urzędów różnych szczebli administracji państwowej lub samorządowej, w działach marketingu dużych hoteli lub sieci hotelowych, w działach marketingu dużych restauracji lub sieci gastronomicznych, w działach marketingu centrów rekreacyjnych itd.

Zobacz galerię zdjęć z praktyk "Regiony turystyczne Europy - Słowacja  2007"

Zobacz galerię zdjęć z praktyk "Regiony turystyczne Europy - Ukraina  2007"

Zobacz galerię zdjęć z praktyk "Regiony turystyczne Europy - Alpy 2008"

Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70