Kursy zawodowe / Kurs instruktorów rekreacji ruchowej
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Kurs instruktorów rekreacji ruchowej

KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI RUCHOWEJ

W wyznaczonym na koniec grudnia terminie zapisało się 11 z wymaganych do rozpoczęcia kursu 12 osób. Z tego powodu termin zapisów zostaje przedłużony do końca stycznia 2010 r.
 

Kurs prowadzony będzie w 2 etapach - sesjach szkoleniowych (łącznie 150 godzin):

 • pierwszy etap - część ogólna kursu - sesja wiosenna
 • drugi etap - część specjalistyczna* - sesja jesienna

Czas trwania kursu:

 • Kurs - część ogólna trwać będzie około 3 miesięcy w okresie: luty - kwiecień 2010 r.
 • Obejmuje razem 80 godzin zajęć (teoretycznych i praktycznych).
 • Zajęcia prowadzone będą w systemie weekendowym (soboty i niedziele wolne od zjazdów w WSTH w Łodzi), po około 8 godzin dziennie.
Koszt kursu:
Cena części ogólnej kursu wynosi:
 • 350 zł dla studentów i absolwentów WSTH,
 • 400 zł dla pozostałych osób.
Baza lokalowa:
Wszystkie zajęcia odbywać się będą w salach (wykładowej i gimnastycznej) Wyższej Szkoły Turystyki mi Hotelarstwa w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 69/71 lub Senatorskiej 11.

Liczebność grupy:
Warunkiem uruchomienia kursu jest zgłoszenie się minimum 12 osób chętnych z dokonaną wpłatą. W przypadku zebrania się grupy ponad 20 osób istnieje możliwość obniżenia ceny kursu odpowiednio: 300 zł dla studentów i absolwentów WSTH oraz 350 zł dla pozostałych osób.

Zapisy i wpłaty:
 
Zapisu na kurs i wpłaty należy dokonać w Dziekanacie WSTH, Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71, p.114, tel.: (42) 674 52 74. Termin zapisów i wpłat upływa z końcem grudnia 2009 r.
Opłaty za kurs można też dokonać przelewem na konto szkoły z dopiskiem: Kurs instruktorów rekreacji ruchowej - część ogólna.
Tematyka zajęć:
1. Teoria i metodyka rekreacji - 20 godz.
2. Biologiczne podstawy rekreacji - 10 godz.
3. Podstawy pedagogiki i socjologii - 10 godz.
4. Organizacja i marketing imprez rekreacyjnych - 10 godz.
5. Gry i zabawy rekreacyjne - 10 godz.
6. Zespołowe gry sportowe - 10 godz.
7. Turystyka aktywna - 10 godz.
Uczestnicy:
Uczestnikami kursu mogą być osoby, które posiadają (udokumentowane):
 • co najmniej średnie wykształcenie,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie
 • dokonaną pełną opłatę za kurs.

Kierownik kursu:
dr Maciej Gątkiewicz, dr Małgorzata Karolczak
Informacji udziela Dziekanat WSTH, Łódź, ul. Kopcińskiego 69/71, telefon: (42) 674 52 74.
Zdobyte uprawnienia:
Po zaliczeniu części ogólnej kursant otrzymuje Świadectwo ukończenia części ogólnej kursu instruktorów rekreacji ruchowej.
Uwaga! Ukończenie samej części ogólnej nie upoważnia do prowadzenia jakichkolwiek zajęć z rekreacji ruchowej. Konieczne jest zaliczenie drugiej - specjalistycznej części kursu instruktorskiego. Wówczas Uczelnia wydaje Legitymację instruktora rekreacji ruchowej, a osoba uzyskuje uprawnienia zawodowe jako instruktor rekreacji ruchowej konkretnej specjalności.
*Cześć specjalistyczna kursu instruktorów rekreacji ruchowej (70godz.) odbędzie się jesienią 2010r. Przewidywany koszt: 500-1100 zł (zależnie od specjalności). Planowane specjalności:
 • aerobik,
 • fitness - ćwiczenia siłowe,
 • fitness - nowoczesne formy gimnastyki,
 • pływanie,
 • tenis stołowy.
Na skróty

Partnerzy

Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70