Biblioteka / Regulamin
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Regulamin

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI WYŻSZEJ SZKOŁY TURYSTYKI I HOTELARSTWA W ŁODZI.

 

1. Biblioteka Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi (zwana dalej Biblioteką) jest biblioteką naukową i pełni jednocześnie funkcję ośrodka informacji naukowej.

2. Biblioteka działa na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym, statutu Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi i ustawy o bibliotekach.

3. Biblioteka gromadzi literaturę naukową zgodną z profilem uczelni oraz opracowuje i udostępnia ją czytelnikom. Ponadto udziela wszelkiego typu informacji: katalogowych, bibliograficznych, rzeczowych.
4. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

5. Z Biblioteki mogą korzystać:

- pracownicy i studenci Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi,
- pracownicy i studenci Prywatnego Zespołu Szkół Gastronomii, Hotelarstwa i Turystyki,
- pracownicy zakładów szkoleniowych Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi, na mocy podpisanych porozumień,
- osoby pełnoletnie będące studentami innych uczelni (po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej), zainteresowani księgozbiorem naukowym. Wypożyczanie materiałów poza obręb Biblioteki WSTH przez osoby spoza uczelni możliwe jest po zapisie do Biblioteki (koszt 15 zł - płatne za każdy nowy rok kalendarzowy). Dodatkowo, za każdy wolumen wypożyczony poza obręb Biblioteki WSTH pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 50-100 zł w zależności od wartości publikacji. W przypadku przekroczenia umówionego terminu zwrotu, pobierana jest karna opłata w wysokości 3 zł za każdy dzień.

6. Wypożyczalnia realizuje zamówienia na podręczniki i literaturę naukową znajdującą się w zbiorach Biblioteki. Nie wypożycza się poza obręb Biblioteki:
• publikacji z księgozbiorów prezencyjnych ("Tylko w Czytelni"),
• dzieł objętych szczególną ochroną (ze względu na ich znaczenie lub cenę),
• map,
• książek wymagających konserwacji,
• czasopism (z wyjątkiem czasopisma „Turystyka i Hotelarstwo” Wydawnictwa WSTH w Łodzi).

7. Prawo korzystania z wypożyczalni książek nabywa się z chwilą zapisania się do biblioteki.

Warunkiem zapisania jest okazanie:
• przez studentów - ważnej legitymacji studenckiej lub indeksu z wpisem na obecny semestr,
• przez pracowników - dowodu osobistego,
• przez uczniów - aktualnej legitymacji szkolnej.
Osoby spoza uczelni dodatkowo zobowiązane są do wpłacenia kaucji za książki (patrz punkt 5).

8. Warunkiem wypożyczenia publikacji jest osobiste złożenie podpisu na rewersie i uzyskanie potwierdzenia terminu zwrotu.

9. Czytelników obowiązują następujące limity i okresy wypożyczeń:
• pracownicy - 15 książek na 1 rok,
• studenci i uczniowie - 5 książek na 1 miesiąc lub 2 tygodnie (w zależności od liczby egzemplarzy tytułu w zbiorach),

• osoby z zewnątrz - 5 książek maksymalnie do 7 dni.

10. Po upływie okresu wypożyczenia czytelnik zobowiązany jest do zwrotu książek lub prolongaty terminu ich zwrotu.

11. Prolongatę terminu zwrotu wypożyczonych książek można uzyskać tylko wówczas, gdy nie zostały one zamówione przez innego czytelnika. Warunkiem uzyskania prolongaty jest dokonanie jej przed upływem terminu zwrotu.

12. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem regulaminowego terminu zwrotu.

13. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu wypożyczonych książek biblioteka pobiera opłatę pieniężną 0,20 zł za każdy dzień zwłoki . Do czasu uregulowania należności czytelnik nie może zamawiać ani wypożyczać książek.

14. Czytelnicy powinni szanować wypożyczone książki. Przy otrzymywaniu publikacji należy zgłosić zauważone uszkodzenia, w przeciwnym wypadku odpowiada się za nie.

15. W razie zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonej książki należy rozliczyć się w jeden z następujących sposobów:
   a) Odkupić identyczne lub nowsze wydanie książki. Za zgodą dyrektora biblioteki czytelnik  może dostarczyć inną książkę nie mniejszej wartości.
   b) Wpłacić do wypożyczalni ekwiwalent pieniężny w wysokości trzykrotnej ceny zapisanej w     inwentarzu.
Za zagubiony lub zniszczony tom ponosi odpowiedzialność osoba, na której koncie znajduje się dana pozycja, niezależnie od jej dalszych losów (np. udostępnienia jej innej osobie). Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub zniszczenia książki czytelnikowi wydawane jest pokwitowanie.

16. W przypadku nie naprawienia szkody czytelnik odpowiada prawnie za uszkodzoną lub zgubioną publikację.

17. Przed odejściem z uczelni należy uzyskać podpis na karcie obiegowej stwierdzający uregulowanie wszystkich zobowiązań w stosunku do biblioteki.

18. Przed wejściem do czytelni należy pozostawić w przedsionku biblioteki okrycia wierzchnie, teczki, torby i parasole.

19. W czytelni obowiązuje cisza oraz zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej, a także zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.

20. Przyniesione ze sobą wydawnictwa należy zgłosić bibliotekarzowi.

21. Do czasopism bieżących i księgozbioru podręcznego czytelni zapewniony jest wolny dostęp. Po wybraniu materiałów bibliotecznych należy przedstawić pracownikowi czytelni legitymację studencką (ewentualnie dokument tożsamości), zgłosić wybrane pozycje do zarejestrowania w systemie oraz wpisać do zeszytu ewidencji pozycje nieujęte w komputerowym inwentarzu (czasopisma, mapy).

22. Wykorzystane materiały czytelnik oddaje dyżurnemu bibliotekarzowi. Nigdy sam nie odkłada wykorzystanych materiałów na półki.

23. Nie wolno wynosić z czytelni żadnych wydawnictw będących własnością Biblioteki bez pozwolenia bibliotekarza.

24. Pracownikom WSTH wypożycza się czasopisma z lat ubiegłych na okres dwóch tygodni.

25. Ze sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu mogą korzystać pracownicy i studenci.

26. Dostęp do sprzętu komputerowego i korzystanie z Internetu jest bezpłatny.

28. Czas pracy z komputerem jest regulowany przez pracownika biblioteki w zależności od potrzeb i liczby użytkowników.

29. Internet służy wyłącznie do poszukiwań informacji o charakterze naukowym oraz potrzebnych do realizacji prac zaliczeniowych i dyplomowych.

30. Wszyscy zainteresowani mogą korzystać z baz bibliograficznych na dyskach optycznych i dyskietkach znajdujących się w Bibliotece.

31. Po zakończeniu pracy z komputerem należy usunąć zainstalowane na dysku w czasie sesji pliki.
32. Wyklucza się korzystanie z gier komputerowych, komunikatorów i programów rozrywkowych.

33. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie lub całkowite utracenie prawa korzystania z Biblioteki.

34. Książka dezyderatów i uwag czytelników znajduje się u osoby dyżurującej.

 

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70