Biblioteka / Nowości / 10/09
Menu
|
Znajdź nas
na FaceBook
10/09

Tytuł: Geografia urbanistyczna
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
 

Pozycja skierowana zarówno do studentów, jak i wszystkich osób zainteresowanych geografią miast. Książka składa się z następujących rozdziałów: Fizjologia urbanistyczna, Klimat miast, Demografia miast, Geografia społeczna miast. Struktury społeczno-przestrzenne, Procesy urbanizacji, Formy i struktury przestrzenne wielkich skupisk miejskich, Funkcje miast, Centra miast, Sieć i system osadniczy miast, Podstawy wyceny nieruchomości miejskich oraz Studia inwentaryzacji urbanistycznej.

 
Tytuł: Nowe przestrzenie w mieście.
Ich organizacja i funkcje
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2006
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego

Publikacja ta jest przeznaczona dla osób interesujących się rozwojem przestrzeni miejskiej. 
 
 
Tytuł: Polska geografia osadnictwa.
Dotychczasowy dorobek. Program badań
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego

Książka porusza m.in. takie zagadnienia, jak: metody badań w geografii osadnictwa, struktury przestrzenne miast, perspektywy rozwoju miast polskich, czy też programy badań nad geografią osadnictwa w przyszłości. 
 
 
Tytuł: Rewitalizacja a rozwój funkcji
metropolitalnych miasta Łodzi
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego


Publikacja stanowi odpowiedź na pytanie o cel i sens rewitalizacji jako takiej, oraz o potrzebę jej przeprowadzenia w Łodzi.
 
 
 
Autor: Małgorzata Marks
Tytuł: Promocja a rozwój lokalny gmin wiejskich województwa łódzkiego
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2006
Wydawnictwo: Uniwersytetu ŁódzkiegoAutorka w publikacji przyjrzała się narzędziom jakim są promocja i  marketing oraz wpływom, jaki mają owe narzędzia na rozwój lokalny, w tym wypadku na rozwój gmin wiejskich województwa łódzkiego. Szczegółowo omówione zostały typy promocji gmin wiejskich, aktywność promocyjna tychże gmin, a także główne kierunki i aspekty rozwoju.
 
 
 
Tytuł: Łódź - wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2006
Wydawnictwo: Uniwersytetu ŁódzkiegoAutorzy książki skupili się na zagadnieniu zagospodarowania przestrzennego, w tym wypadku miasta Łodzi. Pod kątem zagospodarowania pod uwagę brane są takie kompleksy miejskiej przestrzeni, jak parki miejskie, cmentarze, ogrody działkowe, lokale gastronomiczne i wiele innych.
 
Tytuł: Wpływ wielonarodowego dziedzictwa
kulturowego Łodzi na współczesne oblicze
miasta
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2005
Wydawnictwo: Uniwersytetu ŁódzkiegoAutorzy publikacji (M. Koter, M. Kulesza, W. Puś oraz S. Pytlas) zadali sobie pytanie o wpływ innych narodowości na współczesny obraz Łodzi. Poruszane są zagadnienia dotyczące życia oświatowego i kulturalnego miasta, rozwoju gospodarczego, kształtowania się krajobrazu architektoniczno- urbanistycznego.
 
 
 
Autor: Krzysztof Stefański, Rafał Szrajber
Tytuł: Łódzkie synagogi
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2009
Wydawnictwo: Księży Młyn- Dom Wydawniczy
Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza ukazuje dzieje łódzkich synagog oraz ich walory architektoniczne. W drugiej opisano proces komputerowej rekonstrukcji zniszczonych w czasach II wojny światowej synagog. W książe zamieszczono ilustracje archiwalne przedstawiające nieistniejące obecnie łódzkie synagogi.
 
 
 
Autor: Sławoj Tanaś
Tytuł: Przestrzeń turystyczna cmentarzy
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
Autor w swojej publikacji podjął próbę zbadania roli cmentarzy w aspekcie zainteresowań turystycznych. Książka zawiera dane statystyczne, mapy, diagramy oraz zdjęcia. Jest to pozycja skierowana do osób zainteresowanych tanatoturystyką.
 

 
 
 
Tytuł: Zagospodarowanie dolin rzecznych
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: PIKTOR s.c.
Publikacja zawiera rozszerzone wersje wystąpień przygotowanych na Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową "Zagospodarowanie Dolin Rzecznych". Znalazły się w niej analizy zmian zagospodarowania dolin  rzecznych na przestrzeni wieków, dziesięcioleci, jak i kilku ostatnich lat.
 
 
 
Tytuł: Dziedzictwo kulturowe - ochrona i adaptacja jako szansa na rozwój
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: PIKTOR s.c.
Książka stanowi zbiór materiałów z konferencji, która odbyła się w dniach 7-8 marca 2008 roku w Łodzi. Artykuły zebrane w tej publikacji stanowią wielogłosową wypowiedź studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych na temat ochrony dziedzictwa kulturowego.
 
 
 
Autor: Krystyna Turkowska
Tytuł: Geomorfologia regionu łódzkiego
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2006
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
Monografia ta stanowi podsumowanie wiedzy na temat rzeźby regionu łódzkiego, zgromadzonej podczas 60 lat badań geomorfologicznych
i paleogeograficznych w Uniwersytecie Łódzkim. Do opracowania dołączona jest mapa geomorfologiczna regionu łódzkiego w skali 1:200 000.
 
 
 
Autor: Juliusz Twardy
Tytuł: Transformacja rzeźby centralnej części
Polski Środkowej w warunkach antropopresji
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu ŁódzkiegoAutor opisuje zmiany, jakie zaszły w rzeźbie terenu pod wpływem antropopresji, czyli działań człowieka (zarówno tych świadomych, jak i niezamierzonych), mających bezpośredni wpływ na środowisko przyrodnicze.
 
 
 

Autor: Marcin Wójcik
Tytuł: Przemiany społeczno-gospodarcze wsi aglomeracji łódzkiej w okresie transformacji ustrojowej
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego


Publikacja omawia takie zagadnienia, jak: rozwój społeczno-gospodarczy obszarów wiejskich aglomeracji łódzkiej, zmiany demograficzne i społeczne, przemiany w rolnictwie oraz działalności pozarolniczej.
 
 
 
Tytuł: Fenomen getta łódzkiego
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2006
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
Publikacja stanowi próbę przedstawienia historii getta łódzkiego w sposób dokładny i szczegółowy. Omówiono wiele zagadnień związanych z tym miejscem m.in. utworzenie i organizację getta, policję hitlerowską w gettcie, organizacje młodzieżowe działające w nim działające, wychowanie fizyczne i sport, moment deportacji Żydów z getta łódzkiego do KL Auschwitz, przedstawiono także portret oprawcy Hansa Biebowa.
 
 
 
Autor: Jan Ziomek
Tytuł: Budowa geologiczna Łodzi i regionu
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
Pozycja ta charakteryzuje w sposób szczegółowy budowę geologiczną wybranych obszarów regionu łódzkiego. Dodatkowo wzbogacona jest licznymi rycinami i fotografiami.
 
 
 
Tytuł: Funkcja turystyczna miast
Miejsce wydania: Łódź
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu Łódzkiego
Kolejna publikacja z serii XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście. W której autorzy zastanawiają się nad tym jakie funkcje turystyczne spełnia miasto, jak zmienia się i kształtuje pod wpływem turystyki, a także jaka jest zależność pomiędzy turystyką a strukturą przestrzenną miasta (za przykład posłużył Poznań oraz Rio de Janeiro)
 
 
 
Tytuł: Kanał Augustowski i współczesna ekoturystyka
Miejsce wydania: Pułtusk, Mińsk, Grodno
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Akademia Humanistyczna
im. Aleksandra Gieysztora
Publikacja jest rezultatem wieloletniej już współpracy pomiędzy Państwowym Uniwersytetem w Mińsku oraz Akademią Humanistyczną imienia Aleksandra Gieysztora w Pułtusku rozszerzanej także o inne uczelnie wyższe Białorusi i Polski. To już drugie wydawnictwo ilustrujące szeroki wybór aspektów historycznych, przyrodniczych, społecznych ale tez wyzwań współczesności dotyczących naszego sąsiedztwa. Pierwsza pozycja wydana w 2004 roku koncentrowała się na problematyce ekologiczno-kulturowej pogranicza i wykorzystała przeprowadzone wspólnie przez obie uczelnie studium terenowe z udziałem pracowników i studentów. Obecnie zainteresowania skoncentrowały się na obszarze związanym z Kanałem Augustowskim, wspaniałym dziele techniki i jednocześnie terenie o najwyższych walorach przyrodniczych. Kanał przeżywa renesans. Po długich latach zaniedbania i izolacji wywołanej rozdzieleniem granicą przywołuje turystów, ale też badaczy zainteresowanych wszystkim, co jest tu ciekawe i piękne. Pojawiły się możliwości nieprzerwanej podziałami państwowymi żeglugi po kanale, rodzi się pomysł innego, już tylko turystycznego połączenia Narwi z Niemnem, a więc także wodnej penetracji Euroregionu Niemen obejmującego Litwę, Białoruś, Rosję (Obwód Kaliningradzki) Polskę.
 
 
 
Autor: Jan Pięta
Tytuł: Pedagogika czasu wolnego
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: AlmaMer
Pozycja ta obejmuje równe aspekty czasu wolnego, terminologiczne, historyczne, pedagogiczne, psychologiczne, oraz socjologiczne.
 
 
 
Autor: Kazimierz Michałowski
Tytuł: Podstawy zarządzania turystyką (aspekt przestrzenny)
Miejsce wydania: Białystok
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Wyższa Szkoła Ekonomiczna
W monografii podjęto próbę usystematyzowania pojęć i procesów związanych z zakresu zarządzania turystyką.
 
 
 
Tytuł: Rekreacja, turystyka i agroturystyka
w gospodarce przestrzennej XXI wieku
Miejsce wydania: Białystok
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Wyższej Szkoły Finansów
i Zarządzania
Książka zawiera zbiór wypowiedzi i artykułów dotyczących zagadnień turystyki, rekreacji, a także agroturystyki. Zostały one podzielone na cztery bloki tematyczne:
1.    Organizacja ruchu turystycznego, formy rekreacji i wypoczynku na tle ochrony środowiska naturalnego
2.    Turystyka i wypoczynek w miastach i strefach podmiejskich
3.    Turystyka a dziedzictwo kulturowe
Różne formy turystyki i rekreacji
 
 
 
Tytuł: Szkice z dziejów turystyki w Polsce (1887-2007)
Miejsce wydania: Rzeszów
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Uniwersytetu Rzeszowskiego
Książka składa się z trzynastu artykułów i obejmuję problematykę początków organizowania się i tworzenia towarzystw turystycznych i działalności turystycznej społeczeństwa polskiego w dobie zaborów i w okresie II Rzeczypospolitej.
 
 
 
Autor: Mieczysław J. Bonisławski
Tytuł: Zachowania przedsiębiorców w turystyce
Miejsce wydania: Toruń
Rok wydania: 2008
Wydawnictwo: Adam Marszałek
W monografii podjęto próbę usystematyzowania pojęć i procesów z zakresu zarządzania w turystyce. Podstawy zarządzania turystyką stanowi zbiór elementów i procesów związanych z turystyką, a w szczególności z istotą zarządzania, planowaniem, strategią rozwoju turystyki, polityką turystyczną, strategią turystyczną i to głównie w aspekcie przestrzennym. W opracowaniu wykorzystano przede wszystkim krajowe strategiczne programy rozwojowe gospodarki i turystyki. Przedstawiono również strategię województwa podlaskiego (Strategia rozwoju turystyki województwa podlaskiego do roku 2010, Strategia zrównoważonego rozwoju powiatu hajnowskiego do 2015 roku, Strategia rozwoju gminy Sidry, Strategia rozwoju gminy Kuźnica i inne). Pomocne przy powstawaniu publikacji okazały się również: Strategia rozwoju ekonomicznego gminy Zwierzyniec, Strategia rozwoju gminy miejsko-wiejskiej Jarocin, Strategia rozwoju gminy Ciechanów oraz inne opracowania krajowe dotyczące szeroko pojętego zarządzania w turystyce oraz strategii gospodarczych lub turystycznych gmin, powiatów i województw, a także literatura.
 
 
 
Autor: Janusz Merski
Tytuł: Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich sprawność motoryczną
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2007
Wydawnictwo: AlmamerWśród sposobów poprawy sprawności motorycznej dominują ćwiczenia ruchowe wprzęgnięte w system uprawiania gimnastyki, lekkoatletyki, pływania i innych dyscyplin sportowych. Nieliczne są wzmianki o możliwości polepszenia tej sprawności przez uprawianie wybranych dyscyplin turystycznych, mimo że aktywność turystyczna jest dostępniejsza ludziom dorosłym niż uczestnictwo w sporcie. Ten fakt zainspirował autora do badań nad problemem wpływu uprawiania turystyki na wzrost sprawności motorycznej. Właściwym celem publikacji jest próba ukazania możliwości utrzymania, a nawet podnoszenia sprawności motorycznej w wieku dorosłym przez uprawianie turystyki kwalifikowanej.
 
Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Kopcińskiego 69/71 90-032 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70