Uniwersytet III Wieku / Regulamin
Menu
|
Znajdź nas
w sieci
Regulamin

REGULAMIN UNIWERSYTETU III WIEKUPRZY WYŻSZEJ SZKOLE TURYSTYKI I HOTELARSTWA W ŁODZI  

1. Uniwersytet III Wieku przy Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi (zwany też w skrócie UTW) został powołany zarządzeniem Rektora WSTH z dnia 10.10.2007 r. Uniwersytet III Wieku jest formą działalności „non profit” uczelni.

2. Zadaniem Uniwersytetu III Wieku jest zapewnienie osobom, które zakończyły już okres dużej aktywności zawodowej, możliwości rozwijania zainteresowań i zdobywania wiedzy oraz utrzymania aktywności społecznej. W tym celu Uniwersytet III Wieku organizuje wykłady, kursy i zajęcia praktyczne dla swoich słuchaczy. W ramach Uniwersytetu możliwe jest również organizowanie innych form działania. W tematyce zajęć powinna jednak przeważać problematyka związana z zakresem działalności naukowej i dydaktycznej WSTH.

3. Członkiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy Wyższej Szkole Turystyki i Hotelarstwa mogą być wszystkie osoby, które ukończyły 50 rok życia, złożą odpowiednią deklarację i wniosą ustalone opłaty.

4. Wysokość obowiązujących opłat ogłaszana jest każdorazowo przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Wraz z opłatą należy dostarczyć 2 fotografie (nowi słuchacze) oraz zadeklarować chęć uczestniczenia w wybranych zajęciach.

5. Każdy członek UTW otrzymuje indeks, w którym odnotowane są składki semestralne, co jednocześnie przedłuża jego ważność. Indeks upoważnia do uczestnictwa w zajęciach odpowiednich sekcji oraz w bezpłatnych wykładach ogólnych.

6. Na czele Uniwersytetu III Wieku stoi kierownik. Do jego zadań należy:

a) ustalanie harmonogramu i organizacja zajęć dydaktycznych,

b) ocena realizacji zajęć,

c) nadzór nad sekretariatem UTW,

d) składanie rocznych sprawozdań z działalności UTW.

7. Wykładowcami i prowadzącymi zajęcia w ramach Uniwersytetu III Wieku mogą być aktywni i emerytowani pracownicy Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi oraz innych uczelni, a także inne osoby, jeżeli zapewnią prowadzenie zajęć na odpowiednim poziomie.

8. Uczestnicy określonych sekcji (zajęć tematycznych) UTW mogą wybierać swoich starostów grup. Starostowie grup tworzą Samorząd Słuchaczy UTW. Samorząd Słuchaczy ma prawo zgłaszać kierownikowi UTW potrzeby i problemy członków UTW, a także sugestie dotyczące tematyki i charakteru zajęć.

Na skróty

PartnerzyWyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
ul. Senatorska 11 93-192 Łódź
tel. +48 42 674 52 74 fax. +48 42 632 42 23
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Gostyninie
ul. Polna 36 09-500 Gostynin tel. +48 24 235 23 70